Telefon: 71 343 79 64 Adres e-mail: biuro@dfg.pl

Deklaracja dostępności Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego sp. z o.o.

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak mapy serwisu.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.
 • Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 • Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.
 • Nie wszystkie pola formularzy posiadają etykiety tekstowe.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre dokumenty opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • •Organ nadzorujący: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o.
 • Adres: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.
  53-125 Wrocław, Al. Kasztanowa 3a-5​
 • E-mail: biuro@dfg.pl
 • Telefon: 71 736 04 80

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • w budynku jest winda,
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych