Telefon: 71 343 79 64 Adres e-mail: biuro@dfg.pl

RODO

Uprzejmie informujemy, że korzystanie przez Państwa ze strony internetowej www.dfg.pl wymaga przetwarzania danych osobowych, m.in. danych pozyskiwanych poprzez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy oraz numeru IP. W przypadku korzystania przez Państwa z formularza kontaktowego przetwarzamy również dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

W związku z tym poniżej przedstawiamy Państwu informacje wymagane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Fundusz), adres: Al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław, tel. 71 343 79 64, e-mail: biuro@dfg.pl.

W celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Pawłem Lenio, w sposób bezpośredni pod adresem wskazanym wyżej, wiadomością e-mail na adres biuro@dfg.pl, a także za pomocą tradycyjnej korespondencji.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek korzystania z niniejszej strony internetowej.

Państwa dane są przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej www.dfg.pl dla zapoznania się z ofertę Funduszu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Funduszu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. w celu odpowiedzi na wiadomość wysłaną poprzez formularz kontaktowy, dla możliwości odczytu wiadomości i odpowiedzi na nią, co jest prawnie uzasadnionym interesem Funduszu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych: dla prowadzenia statystyk odwiedzin strony internetowej pozwalających na usprawnienie prowadzonej działalności, doboru usług do potrzeb naszych klientów oraz optymalizacji naszych produktów, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Funduszu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu rozpatrywania skarg, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Funduszu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Funduszu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami Państwa danych są pracownicy i współpracownicy Funduszu oraz podmioty, którym Fundusz może powierzyć działania wynikające z realizacji ww. celów, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.

Fundusz nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez Fundusz do czasu wycofania zgody albo momentu przedawnienia roszczeń powstałych z tytułu korzystania z niniejszej strony internetowej.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do żądania Funduszu dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii;
 2. prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona);
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 4. prawo do przenoszenia danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.