Telefon: 71 343 79 64 Adres e-mail: biuro@dfg.pl

Deklaracja dostępności Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego sp. z o.o.

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o.

• Deklaracja dotyczy strony internetowej: www.dfg.pl
• Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-30

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• Brak mapy serwisu.
• Elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
• Pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-21
• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
• Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o.
• Adres: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.
53-125 Wrocław, Al. Kasztanowa 3a-5​
• E-mail: biuro@dfg.pl
• Telefon: 71 736 04 80
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław
Ciągi komunikacyjne od przystanków do budynku, w którym znajduję się Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu:
• w bezpośredniej okolicy wskazanego budynku znajduje się co najmniej sześć przystanków komunikacji miejskiej,
• utwardzone dojścia do budynku i wolne od przeszkód (krawężniki, stopnie), ciągi piesze o szerokości min. 1,5 m,
• drzwi wejściowe do budynku oraz drzwi do pozostałych pomieszczeń
o szerokości min. 0,9 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m,
• ciągi komunikacyjne w budynku o szerokości min. 1 m, wolne od przeszkód zaburzających tę szerokość (stoliki, krzesła, drukarki),
• przestrzeń przed drzwiami wejściowymi wolna od przeszkód utrudniających poruszanie się osobom o specjalnych potrzebach (zawinięte, nieprzytwierdzone do podłoża wycieraczki lub podobne),
• widoczne i oznakowane drzwi, w szczególności przeszklone.

Siedziba DFG Sp. z o.o., al. Kasztanowa 3a-5
1. Stanowiska postojowe dla samochodów: przed głównym budynkiem znajdują się trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami (koperta).
2. Strefa wejścia
• z chodnika przed budynkiem zapewniono dostęp do podjazdu, który prowadzi do wnętrza budynku głównego (adres al. Kasztanowa 3a) połączonego z drugim budynkiem (adres al. Kasztanowa 5) łącznikiem; za drzwiami budynku głównego znajduje się platforma uruchamiana przez pracownika ochrony;
• furtki w ogrodzeniu pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m;
• do siedziby DAWG prowadzi wejście do budynku głównego, gdzie znajduje się winda/platforma umożliwiająca przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami;
• przed wejściem do budynku głównego znajduje się dzwonek wzywający;
• w holu dostęp do windy głównej jest swobodny, niczym nie ograniczony;
• w holu znajduje się miejsce odpoczynku;
• w holu znajduje się miejsce załatwienia spraw urzędowych (stolik, papier, długopis).
3. Elementy wyposażenia ułatwiające orientację w budynku oraz przekaz informacji
• przy windzie na każdym piętrze została umieszczona tabliczka „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego” – plan ewakuacji, rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych i hydrantów;
• instalacja alarmowa przeciwpożarowa ze świetlną sygnalizacją zagrożenia;
• drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, toalety, oznaczone piktogramami.
4. Komunikacja pionowa budynku
• schody zaopatrzone są w poręcze jednostronne;
• schody wykonane z materiałów niepowodujących poślizgu lub zabezpieczone taśmą antypoślizgową;
• schody o wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w poręcze wypełnione od strony otwartej;
• przy schodach poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie;
• w budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
5. Punkt obsługi klienta
• na parterze przy wejściu do budynku głównego znajduje się Centrum Informacji (punkt informacyjny ochrony budynku).
6. Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne
• toalety damskie i męskie dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze budynku;
• na drogach prowadzących do toalet nie występują bariery architektoniczne w postaci progów, stopni, uskoków itp.
7. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym
• do obu budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym / psem przewodnikiem.

Budynek Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o., al. Kasztanowa 3a-5
1. Wejście do budynku od al. Kasztanowej służy jako droga ewakuacyjna dla osób znajdujących się na parterze i kolejnych piętrach.
2. Budynek posiada jedną główną klatkę schodową wydzieloną drzwiami łączącą wszystkie kondygnacje.